Menu

FB&IF Vedtægter

image

 

Vedtægt for 

 

Faaborg Boldklub & Idrætsforening 

 

§ 1. 

Foreningens navn er "Faaborg Boldklub & Idrætsforening" 

 

Foreningen er en Sammenslutning af "Faaborg Idrætsforening" og "Faaborg Boldklub", der tidligere hed "Arbejdernes Idrætsklub". Sammenslutningen fandt sted den 7. juni 1955. 

 

Afdelinger AF-Foreningen, jfr § 4, kan vælge navn Efter eget ønske, og det valgte navn vil anvendes i forbindelse med Foreningens varemærke eller henvisning til, at der er fortælling om en Afdeling for Faaborg Boldklub & Idrætsforening. 

 

Foreningen har Hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune . 

 

§ 2. 

Foreningens formål er at the Giv Foreningens aktive medlemmer mulighed for at dyrke idræt eller andre aktiviteter under betryggende OL velordnede forhold .. 

 

§ 3. 

Som medlem optages alle, der anerkender vedtægterne Foreningens og vedtægter, der gælder for de Forbund og unioner, som Foreningen ER tilsluttet. 

 

Medlemmerne opdeles i følgende Kategorier: 

a. Aktive medlemmer de mindst 16 år med stemmeret 

b. Aktive medlemmer under 16 år uden stemmeret 

c. Passiv medlemmer med stemmeret 

 

Et aktivt medlem er også medlem af Afdeling, hvor vedkommende dyrker idræt. 

 

Passiv medlemmer ER LUKKET medlemmer af en besluttet Afdeling, hvis de udtrykkeligt har erklæret dette. 

 

§ 4. 

Et medlem kan ekskluderes, hvis vedkommende Skader Foreningen eller Groft tilsidesætter Gud Skik i Idrætten, regler for udøvelsen af ​​en idræt, Gældende ordensbestemmelser eller trods rykkerskrivelse ikke rettidigt Betaler kontingent. 

 

Afgørelse træffes af Bestyrelsen i den berørte Afdeling eller hovedbestyrelsen. stol kan hund træffe en Foreløbig Bestemmelse, skal der være forelaegges Bestyrelsen Inden 1 uge. 

 

Afgørelsen ER Gældende i Periode, under anføres i afgørelsen. Afgørelsen skal meddeles skriftligt, være begrundet og indeholde klagevejledning, jfr stk 5. 

 

Afgørelser truffet af afdelingsbestyrelser skal indberettes til hovedbestyrelsen, som herefter afgør, bør om eksklusionen has virkning andre Afdelinger Ende, hvor afgørelsen blev truffet. For hovedbestyrelsens Afgørelse anvender stk 3. 

 

Den ekskluderede kan påklage afgørelsen om eksklusion til årsmødet, respektive generalforsamlingen. Klagefristen ER 4 uger efter modtagelsen af den skriftlige Afgørelse. Klage skal indgives Skrevet til stol. Medlemmet kan kræve afholdt ekstraordinært årsmøde, respektive ekstraordinære Generalforsamling, der i Givet Fald vil afholdes inden 4 uger fra stol Modtager anmodning derom. 

 

§ 5. 

Foreningen opdeles i hovedforeningen og en uafhængig Afdeling for hver idrætsgren. 

 

En Afdeling kan med virkning for en fremtidig sæsonstart på et årsmøde beslutte, on a Afdeling bør underopdeles i en eller flere underafdelinger. I forbindelse med beslutningen Tages Stilling, hvordan afdelingen Aktiver og Passiver vil fordeles mellem afdeling og underafdelingen. 

 

Dette kan med virkning for en fremtidig sæsonstart på et årsmøde besluttes on a hidtidig underopdeling skal ophøre. Underafdelingens beholdne Formue tilfalder I SA Fald afdeling. 

 

I forhold til den økonomiske opdeling, jfr stk 5, sidestilles hovedforeningen og en underafdeling med en Afdeling. 

 

Hver Afdeling er en selvstændig Juridisk og økonomisk Enhed. En afdelings Aktiver tilhører Alene afdeling. For en afdelings Passiver Hæfter eneste afdeling og dermed ikke den anden Afdelinger og medlemmer. 

 

Afdelingerne er forpligtet til PA betale en årlig Beløb til hovedforeningen til dækning af fælles udgifter. Beløbet fastsættes i hovedforeningens årlige budget. Mellem afdelingerne indbyrdes fordeles beløbet forholdsmæssigt efter antallet af medlemmer pr. 1. jan de pågældende år, med mindre Bestyrelsen beslutter noget andet. 

 

Ved udlodning fra hovedforeningen til afdelingerne fordeles efter medlemsantallet pr. 1 januar Remix udlodningsåret, med mindre Bestyrelsen beslutter noget andet. 

 

§ 6. 

 

Hovedforeningen vil blive ledet af en Bestyrelse, der består af en Formand, en Næstformand, en Kasserer, en sekretær og et medlem udpeget af hver Afdeling. Stol for Foreningens Støtteforening "Vennerne" eller et andet medlem udpeget af "Vennerne" tilbydes in være medlem af hovedbestyrelsen. 

Formand og Sekretær vælges i år i generalforsamlingen i lige årstal. Næstformand og Kasserer vælges i år i generalforsamlingen i Ulige årstal. Generalforsamlingen kan bemyndige Bestyrelsen til iam supplere sig disse plakat. Opstår vakance i en valgperiode og kan en erstatning ikke tiltræde, kan Bestyrelsen til næste bande aftrådte er på valg supplere sig disse plakat. 

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 3 Dages Varsel. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset de mødtes nummer. 

 

Afgørelse træffes ABA Almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed ER Formandens Stemme afgørende. 

 

Foreningen tegnes af Bestyrelsen. formand og kassereren kan hund hver for SIG disponere Løbet indeståender i Pengeinstitutter inden for rammerne af Almindelig drift .. Til optagelse af lån og KOB, Salg og pantsætning af fast Ejendom kræves BESLUTNING på en Generalforsamling. 

 

Hovedbestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Hele Bestyrelsen skal deltage. 

 

Hovedbestyrelsen drøfter og vedtager Generelle and principielle idrætspolitiske spørgsmål og udstikker rammer for Faste aktiviteter. Forretningsudvalget, der består af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, har det overordnede Kontakt til idrætsorganisationer, Kommunen og andre myndigheder og i tillæg til rådgivning til afdelingerne Efter behov. 

 

§ 7. 

 

En Afdeling vil blive ledet af en Bestyrelse, der består af en Ulige antal medlemmer i mindst 3. antal medlemmer fastsættes på årsmødet. 

Chair vælges direkte i årsmødet i år ad Gangen. Andre medlemmer vælges af årsmødet i år ad Gangen således, Pa halvdelen eller en Mere eller mindre Ende halve vælges hvert år. Årsmødet kan ABA vakance bemyndige Bestyrelsen til PA supplere sig selv. Opstår vakance i en valgperiode kan Bestyrelsen supplere sig indtil aftrådte er på valg. Stol for enhver underafdelinger har sæde i afdeling Bestyrelse.  

Dette kan på årsmødet besluttes ikke at vælge en Formand. I SA Fald vil blive ledet afdeling kollektivt af Bestyrelsen.  

Bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne mellem sig. Der vil udpeges en Kasserer og en repræsentant i hovedbestyrelsen. 

En Afdeling tegnes af afdelingsbestyrelsen. Kassereren Alene kan hund disponere i indeståender i Pengeinstitutter inden for rammerne af Almindelig drift. 

 

Institut afsender hovedforeningens Sekretær et Referat af årsmøder og en til enhver TID en jour fort telefon- og adresseliste i afdelingsbestyrelsen. 

 

Hvor ikke andet er besluttet, søg regler for hovedbestyrelsens arbejde lignende brug for afdelingsbestyrelser. 

 

En underafdeling vil blive ledet af en Bestyrelse mindst på medlemmer, under vælges på hovedafdelingens årsmøde. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vil være en formand og en Kasserer. JEG Övrigt Finder regler for afdelingsbetsyrelser lignende brug. 

 

§ 8. 

Foreningens Øverste Myndighed i fælles anliggender er generalforsamlingen. 

 

Ordinær Generalforsamling afholdes da bande årlig nyeste Remix Februar måned. 

 

Ekstraordinære Generalforsamling afholdes, hvis hovedbestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder stol derom og bruge dette indleverer den eller deaktiveres skriftlige formulerede forslag, der Ønskes behandlet. skal Ekstraordinær Generalforsamling være I Givet Fald afholdes senest 4 uger efter , pa stol modtaget anmodningen. 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 uges Varsel. Indkaldelse kan skrives til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i en eller flere lokale aviser. 

 

Stemmeret har de i § 3 stk 2 pkt a og c nævnte medlemmer. Er en person, medlem af flere Afdelinger, haves kun en Stemme. Der kan ikke stemme Ved fuldmagt. 

 

Generalforsamlingen ER beslutningsdygtig uanset de mødtes nummer. 

 

Afgørelse træffes ABA Almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Til vedtægtsændringer kræves hund 2/3 Flertal af afgivne stemmer. 

 

Förslag, der Ønskes behandlet, vil foreligge Skrevet og være stol jeg Haende seneste 4 dage før mødet. 

 

Dagsorden for en ordinær Generalforsamling vil som minimum indeholde følgende punkter: 

a. Valg af Dirigent 

b. Bestyrelsens Beretning 

c. Forelæggelse af hovedforeningens regnskab 

d. Orientering om afdelingernes regnskab 

e. Indkomne forslag 

f. Valg af 

1) 2 medlemmer af hovedbestyrelsen, jfr § 6 stk 2 

2) 4 suppleanter til hovedbestyrelsen 

3) 2 revisorer 

4) 2 revisorsuppleanter 

5) 1 fanebærer 

6) 1 fanebærersuppleant 

g. Eventuelt 

 

Dagsorden for en ekstraordinær Generalforsamling vil som minimum indeholde PKT en, e og g. 

 

§ 9. 

En afdelings Øverste Myndighed i afdeling anliggender er årsmødet. 

 

Ordinært årsmøde vil afholdes en bande årlig. 

 

Ekstraordinært årsmøde afholdes, hvis afdelingsbestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 1/3 AF afdeling stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder afdelingsformanden derom og bruger denne indsende eller DE skriftlige formulerede forslag, der Ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøde skal I Givet Fald afholdes senest 4 uger efter, , pa stol modtaget anmodningen. 

 

Årsmødet indkaldes med mindst 1 uges Varsel. Indkaldelse kan skrives til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i en eller flere lokale aviser. 

 

Stemmeret har de i § 3 stk 2 a nævnte medlemmer af afdelingen og passive medlemmer, der har erklæret være medlemmer af afdelingen. 

 

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset de mødtes nummer. 

 

Afgørelse træffes ABA Almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. 

 

Förslag, der Ønskes behandlet, vil foreligge skriftligt og være afdelingsformanden jeg Haende seneste 4 dage før mødet. 

 

De 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen har RET til Pa overvære en afdelings årsmøde. 

 

Dagsorden for et ordinært årsmøde vil der minimum indeholde følgende punkter: 

a. Valg af Dirigent 

b. Bestyrelsens Beretning 

c. Forelæggelse af afdeling regnskab 

d. Indkomne forslag 

e) Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr § 7 stk 2 

f) Eventuelt 

 

Dagsorden for et ekstraordinært årsmøde vil der minimum omfatter PKT a, d og f. 

 

§ 10. 

Hovedforeningens og afdelingernes midler skal Placeres i et pengeinstitut , herunder i værdipapirer i depot i et pengeinstitut . Hund kan kassererne has mindre kontantbeholdninger hvis driftsformen Gør Det påkrævet. I forbindelse med Arrangementer el kan andre kortvarigt ligge inde med beholdninger. 

En Afdeling kan uanset stk.1 anbringe midler i anparter eller Aktier i et Selskab, under Forestar aktiviteter i de pågældende idrætsgren med kontraktspillere. Afdelingen kan også i Övrigt samarbejde med et sådant Selskab inden for rammerne af den pågældende specialforbunds regler derom. 

 

Hovedforeningen og afdelingerne bør føre regnskab i overensstemmelse med gud regnskabsskik. Der skal være Bilag til alle posteringer. 

. Hovedforeningens Regnskab revideres af om generalsamlingen valgte revisorer eller af en registreret eller statsautoriseret revisor Afdelingernes regnskaber revideres af afdelingen Årsmøde valgte revisorer - eller hvis ingen sådan vælges - AF de på hovedforeningens Generalforsamling valgte revisorer eller af en registreret eller Statsautoriseret Revisor. 

Hovedforeningens og afdelingernes regnskaber revideres af om generalsamlingen valgte revisorer eller af en registreret eller Statsautoriseret Revisor. 

 

Regnskabsåret for hovedforeningen følger kalender. 

Regnskabsåret for Afdelinger i Foreningen følger kalender, med mindre afdeling på en årsmødet beslutter on bruge en anden regnskabsår. I forbindelse med en afgørelse om ændring af regnskabsåret gør årsmødet også Bestemmelse OM den første regnskabsperiode. 

Hovedforeningen og afdelingerne udfærdiger budgetter for næst følgende år. Budgetterne vil godkendes af de respektive Bestyrelser, and afdelingernes budgetter skal forelaegges hovedbestyrelsen til Orientering. 

 

Kontingent fastsættes som Forte Remix budgettet, mænd kan af den respektive Bestyrelser ændring i årets løb. 

 

§ 11. 

En Afdeling kan opløses, hvis det vedtages med 2/3 Flertal af fremmødte stemmeberettigede Pa til efter hinanden følgende årsmøder, hvoraf sidstenævnte Først kan indkaldes efter afholdelse af den første. 

Institut beholdne Formue tilfalder hovedforeningen, med mindre det på årsmøder, hvor opløsningen vedtages, besluttes, på den beholdne Formue vil tilfalde en uafhængig Forening, som er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn kommune , og som opfylder betingelserne for at få Tilskud Efter folkeoplysningsloven , og hvor Alene dyrkes de idrætsgren, som har været dyrket i afdelingen. 

En Afdeling kan efter beslutningsproceduren for opløsning inkorporeres i en fusion med en anden Forening med samme hovedaktivitet s åledes, Pa den nye Foreningen få r status som Afdeling for FBIF. En Sadan Afdeling kan has egne vedtægter vedrørende afdelingens forhold. 

Hovedforeningen kan opløses, hvis det vedtages med 2/3 Flertal af fremmødte stemmeberettigede i to efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf Sidstnævnte kan først indkaldes efter afholdelse af den første. 

Hovedforeningens beholdne Formue tilfalder afdelingerne forholdsmæssigt Efter medlemsantallet pr. 1. jan året hvor opløsning endeligt besluttes. 

Hovedforeningen opløses, hvis antallet af Afdelinger vil være under 2. Heri indgår Ikke underafdelinger. Den beholdne Formue tilfalder forholdsmæssigt efter medlemsantallet pr. 1.. januar i opløsningsåret de Afdelinger, der var tilsluttet Föreningen straks for jeg flere Afdelinger var under 2. 

De Afdelinger, der eventuelt vil del i hovedforeningens Formue Efter ovenstående regler, skal fremover være uafhængige foreninger, der er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn kommune og mødes betingelserne for at få Tilskud Efter folkeoplysningsloven. 

 

Ved samtidig nedlæggelse af hovedforeningen og afdelingerne tilfalder de beholdne formuer efter generalforsamlingens, respektive årsmødets, BESLUTNING Almennyttige Selvejende institutioner med idrætsligt formål eller Almennyttige Idrætsforeninger, der er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn kommune , og som opfylder betingelserne for at få Tilskud Efter folkeoplysningsloven . 

 

Ved eventuel udlodning af hovedforeningens Formue før år 2006, skal under båndlægges så butik Midler, pa afkastet deraf hvert år frem til og med 2006 kan give indberetningen Ikke i 10.000 kr. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den og 8. februar 1999 ændrede generalforsamlinger den 26. februa r 2002 24. februar 2004 den 15. februar 2005 , den 29. Marts 2006 , den 25. februar 2008 og den 27. februar 2014 . 

 

Palle Petersen 

Bestyrelsesformand 

 

Ralf Jørgensen 

Dirigent